ReadyPlanet.com
dot
dot
การคำนวณโหลด Index Table

 

  สูตรในการคำนวณ คราว ๆ มีเพียง 1 สูตรเท่านั้น  คือ 

 

T= F x r

 

โดย  F  คือ แรง  ในลักษณะงานนี้ คือ ภาระโหลดรวมที่ ตัว Gear ต้องรับภาระ  หน่วยเป็น kg. หรือ กก.

        r   คือ  ระยะทาง  ในที่นี้คือ   Dimeter ของ Table หาร 2 นั้นเอง  หน่วยเป็น m  หรือเมตร

 

 

 

 

สิ่งที่สำคัญในการออกแบบ  Index Table  นั้น จุดที่สำคัญมาก คือ น้ำหนักหรือ Load ที่จะหมุน ซึ่งประกอบด้วย 1.จานหมุน  2. วัตถุที่อยู่บนจากหมุน มีกี่ชิ้น   3. ตำแหน่งในการหยุด แต่ละครั้ง    โดยปกติงาน Index Table หรือ Turn Table  จะกำหนดระยะเคลื่อนที่เป็นองศา  ดังนั้น ความเร็วในการเคลืื่อนที่อาจจะมีผลอย่างมากในการออกแบบ Ratio Gear  และส่วนใหญ่งาน Index table จะใส่  Ratio ให้มากที่สุด เท่าที่ความเร็วยังเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มความละเอียดในการเคลื่อนที่  ทั้งนี้ ต้อง เพื่อเวลาในการเคลื่อนที่ขอบขาขึ้น และขอบขาลงด้วยนะครับ


สำหรับ  Gear ที่เหมาะกับงานลักษณะนี้ ก็คือ  Gear Series  AH   AD  และ PD  ขึ้นอยู่กับความละเอียดที่เต้องการเลือกใช้งาน

 

AH Series AD Series PD  SeriesCalculate Torque

การคำนวณ Rack&Pinion
การคำนวณแรงบิด งาน Belt Drive